อัลบัมภาพที่ 14644    โครงการประกวดการเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยเทคโนโลยี และนวัตกรรม 4.0 (งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่)
<< Back Next >>