อัลบัมภาพที่ 15311    ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ภายใน-ภายนอกห้องเรียนและพื้นที่ส่วนกลาง พร้อมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ COVID-19 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด (งานอาคารสถานที่)
อัลบัมภาพที่ 15310    ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และการบำบัดน้ำเสีย (งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่)
<< Back Next >>