อัลบัมภาพที่ 15901    งานนักศึกษาวิชาทหาร การเตรียมสมรรถภาพร่างกายครั้งที่ 1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
อัลบัมภาพที่ 15898    งานนักศึกษาวิชาทหาร ประชุมชี้แจ้งการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
<< Back Next >>