อัลบัมภาพที่ 15765    หน่วยงานยานพาหนะและรถรับ - ส่งนักเรียน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 พ่นยาฆ่าเชื้อรถตู้รับ - ส่งนักเรียน (งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน)
อัลบัมภาพที่ 15743    ฉีดวัคซีน (Pfizer) นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.3 เข็มที่ 2 ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ยินยอมไว้ เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2564 (งานอนามัยโรงเรียน)
<< Back Next >>