อัลบัมภาพที่ 15895    ต้อนรับคณะกรรมการโครงการ MEA จากการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบทวนข้อมูล และตรวจวัดคุณภาพอากาศในอาคาร (งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่)
อัลบัมภาพที่ 15839    Building: BIG CLEANING DAY 16 กุมภาพันธ์ 2565 ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 (งานอาคารสถานที่)
<< Back Next >>