อัลบัมภาพที่ 15539    การตรวจประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ระยะที่ 2 โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (งานประกันคุณภาพ)
อัลบัมภาพที่ 15502    การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2564 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
<< Back Next >>