อัลบัมภาพที่ 16044    งานสวัสดิภาพนักเรียน พิธีมอบเกียรติบัตรและของรางวัล กิจกรรมสัปดาห์ต้านสิ่งเสพติด (งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย)
อัลบัมภาพที่ 16042    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดบอร์ดนิเทศในห้องเรียน หัวข้อ “ ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยในยุคดิจิทัล ” (งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5)
<< Back Next >>