อัลบัมภาพที่ 16409    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมยกย่องนักเรียน "ด้านเด็กดีมีวินัยและเด็กดีมีน้้ำใจ" เดือนพฤศจิกายน (งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5)
อัลบัมภาพที่ 16406    งานส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียนด้านสุขอนามัย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เดือนพฤศจิกายน (งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5)
<< Back Next >>