อัลบัมภาพที่ 16257    ภราดาชาญณรงค์ บุญพราหมณ์ และคณะบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนดนตรีและกีฬา (งานบริหารฝ่ายกิจกรรม)
อัลบัมภาพที่ 16256    ฝ่ายธุรการ-การเงิน : ต้อนรับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ที่เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนดนตรีและกีฬา (งานบริหารฝ่ายกิจกรรม)
<< Back Next >>