อัลบัมภาพที่ 16176    ฝ่ายอาคารสถานที่ได้ดำเนินการปรับปรุงทาสีประตูห้องเรียนและห้องพักครู อาคารอิลเดอฟองโซ (งานอาคารสถานที่)
<< Back Next >>