อัลบัมภาพที่ 16289    การจัดการเรียนการสอน ACT- Bell October Course (งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์)
อัลบัมภาพที่ 16288    อบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (งานอภิบาลโรงเรียน)
<< Back Next >>