อัลบัมภาพที่ 16039    ประชุมคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์นักบุญหลุยส์มารีฯ และพิธีมิสซาเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารีฯ ปี 2565 (งานอภิบาลโรงเรียน)
อัลบัมภาพที่ 16031    งานบุคคล : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2565 (งานบุคคล)
<< Back Next >>