อัลบัมภาพที่ 16408    งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ : การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9/2565 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
อัลบัมภาพที่ 16386    ศูนย์ภาษาอังกฤษ Bell : กิจกรรมวันวิชาการ ACT 60th Diamond Jubilee Academic Day (งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์)
<< Back Next >>