อัลบัมภาพที่ 16679    งานประกันคุณภาพ : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ปรับระบบประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานหน่วยงานต้นสังกัด” (งานประกันคุณภาพ)
อัลบัมภาพที่ 16671    งานประกันคุณภาพฯ : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ครั้งที่ 3/2565 (งานประกันคุณภาพ)
<< Back Next >>