อัลบัมภาพที่ 16496    งานอภิบาล : นักเรียนคาทอลิกรับศีลมหาสนิทครั้งแรก (งานอภิบาลโรงเรียน)
อัลบัมภาพที่ 16495    งานอภิบาล : อบรมนักเรียนคาทอลิกเพื่อเตรียมจิตใจและฝึกซ้อม รับศีลมหาสนิทครั้งแรก (งานอภิบาลโรงเรียน)
<< Back Next >>