อัลบัมภาพที่ 16617    งานประกันคุณภาพ : อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพภายใน (Auditor) โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (งานนโยบายและแผน)
อัลบัมภาพที่ 16616    วจนพิธีกรรม และพิธีมิสซาอุทิศแด่ เยโนเวฟา เพ็ญศรี สกนธวัฒน์ มารดาของผู้อำนวยการ ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ (งานอภิบาลโรงเรียน)
<< Back Next >>