อัลบัมภาพที่ 16175    ALS- ศูนย์ ACT Learning Space และงานห้องสมุด ทวีปัญญา ศึกษาดูงาน ระบบ E-Library (งาน ACT Learning Space)
อัลบัมภาพที่ 16167    ฝ่ายเทคโนโลยีเเละนวัตกรรม : จัดการอบบรม Workshop "เทคนิคการผลิตสื่อยุคใหม่ในจักรวาลนฤมิตร" เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้าน VR & AR Technology ในการสร้าง Metaverse และสื่อการสอน (งานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม)
<< Back Next >>