อัลบัมภาพที่ 15940    ประมวลภาพการจัดการเรียนการสอน STEM Activities แผนการเรียนSTEM ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 (งาน ACT Learning Space)
อัลบัมภาพที่ 15937    TI65-หลักสูตรการใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน SIWI แก่บุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม)
<< Back Next >>