อัลบัมภาพที่ 16723    แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ป.1: กิจกรรมเสาร์แห่งการเรียนรู้ (ช่วงบ่าย) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะแห่งอนาคต (ด้านภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์) (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
อัลบัมภาพที่ 16722    แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ป.1: กิจกรรมเสาร์แห่งการเรียนรู้ (ช่วงเช้า) พัฒนาศักยภาพวิชาการทางคณิตศาสตร์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
<< Back Next >>