อัลบัมภาพที่ 16719    (TI-66) อบรมการใช้งานระบบ SWIS สำหรับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ใหม่ ปีการศึกษา 2566 (งานส่งเสริมทักษะคอมพิวเตอร์และ AI)
<< Back Next >>