Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ปีการศึกษา
       หน้าคำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2564
เลขที่       คำสั่ง แผนงาน โครงการ
000/2564       คณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน      
000/2564       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน      
000/2564       คณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน      
000/2564       คณะกรรมการฝ่ายธุรการ การเงิน      
000/2564       คณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน      
000/2564       คณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน      
000/2564       คณะกรรมการดำเนินการงานการกุศล      
000/2564       2056/0005      
000/2564       คณะกรรมการพิจารณาสรรหาบริษัทประกัน      
000/2564       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจรับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน      
000/2564       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ      
000/2564       แต่งตั้งคณะกรรมการงานจัดซื้อ      
000/2564       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ ACT STEM Center & Learning Space      
000/2564       มิสเพชรพรรณ์ เหมะสุรินทร์      
000/2564       คณะกรรมการ      
000/2564       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแนะแนวประจำปีการศึกษา 2564      
000/2564       เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรม พัฒนาครูสู่มืออาชีพ ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการ การดำเนินงานดังนี้      
000/2564       2. การดำเนินงาน