Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ปีการศึกษา
       หน้าคำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2565
เลขที่       คำสั่ง แผนงาน โครงการ
000/2565       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ EP English Daily(3Rs)      
000/2565       คำสั่งที่ 61/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม Open House สำหรับผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า      
000/2565       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน      
000/2565       คำสั่งที่2565/0065 แต่งตั้งคระกรรมการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างและพัฒนาระบบE-Library      
000/2565       แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2565      
000/2565       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ "วันแม่"