ชื่อ-สกุล : มิสสมพิศ จีนสุข

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มวิทยาศาสตร์ , งานระดับชั้น , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 , งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน , งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม , งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ )

more...