ชื่อ-สกุล : ม.ว่าที่ร้อยตรีจิรพันธุ์ เหลืองประสิทธิ์

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มคณิตศาสตร์ , งานบริหารฝ่ายปกครอง , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 , งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน , งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม , งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย , งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา )

more...