ชื่อ-สกุล : มิสเยาวลักษณ์ สิงห์สุวรรณ

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยศรีนัครินทรวิโรฒ(มศว) )

more...