ชื่อ-สกุล : มิสอุดมลักษณ์ นกพึ่งพุ่ม

สังกัดหน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ , กลุ่มวิทยาศาสตร์ , งานหลักสูตรและนิเทศการสอน , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศม. ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ )

more...