ชื่อ-สกุล : มิสฐิติรัตน์ อยู่สวัสดิ์

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มคณิตศาสตร์ , งานระดับชั้น , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3 , งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน , งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม , งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศ.ม. ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสารมิตร )

more...