ชื่อ-สกุล : มิสขวัญตา จริยสถิตกุล

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มภาษาไทย , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ )

more...