ชื่อ-สกุล : มิสวันเพ็ญ หอมจะบก

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับชั้น , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2 , งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน , งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม , งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย , กลุ่มวิทยาศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศม. ( มหาวิทยาลัยศรีนครทรวิโรฒ )

more...