ชื่อ-สกุล : มิสปุณฑริกา ยอดแก้ว

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มภาษาไทย , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต )

more...