ชื่อ-สกุล : มิสสมจิตร ลิขิตธรรม

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม , งานอัฒจันทร์และสนามฟุตบอล , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 , งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ.เอกการประถมศึกษา ( มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม )

more...