ชื่อ-สกุล : มิสรัชนี เพ็ชร์มี

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3 , กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.) ( วิทยาลัยครูสวนดุสิต )

more...