ชื่อ-สกุล : มิสนลินรัตน์ กิจเกษสุวรรณ

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ , งานศูนย์วิทยบริการ , กลุ่มภาษาไทย , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศ.บ. ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ )

more...