ชื่อ-สกุล : ม.วิศิษฐ์ ใจมั่น

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่ , งานอาคารสถานที่ , งานสิ่งแวดล้อม , งานซ่อมบำรุง , งานสาธารณูปโภค , งานจราจร และ รปภ. , งานศิลป์ , งานหอพัก , งานศูนย์การเรียนรู้พลังงาน สิ่งแวดล้อมฯ , งานอาคารจอดรถ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) ( จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )

more...