ชื่อ-สกุล : ม.อลงกรณ์ แสงโชติ

สังกัดหน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ , กลุ่มภาษาต่างประเทศ , งานหลักสูตรและนิเทศการสอน , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( วิทยาลัยครูธนบุรี )

more...