ชื่อ-สกุล : ม.บุดดี วุฒิเสลา

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ , กลุ่มคณิตศาสตร์ , งานวัดผลและวิจัย , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศษ.ม ( มหาวิทยาลัยรามคำแหง )

more...