ชื่อ-สกุล : ม.มาโนช บุญผ่องใส

สังกัดหน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ , กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา , งานหลักสูตรและนิเทศการสอน , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศบ. ( มศว. )

more...