ชื่อ-สกุล : ม.ภัทร ผิวเกลี้ยง

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู, โครงการอบรมวิชาชีพครู ( มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต )

more...