ชื่อ-สกุล : มิสแสงธิรา เจริญนาน

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มวิทยาศาสตร์ , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ค.ม. ( มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม )

more...