ชื่อ-สกุล : มิสสราวดี ปรีดิ์เปรม

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4 , กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต ( ราชภัฏสวนสุนันทา )

more...