ชื่อ-สกุล : มิสนารถลดา ชมภูศรี

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับชั้น , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1 , งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน , งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม , งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย , กลุ่มวิทยาศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา )

more...