ชื่อ-สกุล : ม.ศุภกร ศรีอยุธย์

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม , งานระดับชั้น , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 , งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน , งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม , งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์มหาบัณฑิต ( จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )

more...