ชื่อ-สกุล : ม.ธวัฒน์ชัย เพ็ชร์มี

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.) ( วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พิษณุโลก )

more...