ชื่อ-สกุล : มิสสุปรียชาติ สังข์ทองจีน

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มคณิตศาสตร์ , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4 , กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศบ. ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒิประสานมิตร )

more...