ชื่อ-สกุล : ม.เอกราช แก้วเขียว

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 , งานบริหารฝ่ายกิจกรรม , งานศูนย์ดนตรี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา )

more...