ชื่อ-สกุล : ม.อังกูล เพลิดโฉม

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ , กลุ่มวิทยาศาสตร์ , งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching) , งานหลักสูตรและนิเทศการสอน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.) ( สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา )

more...