ชื่อ-สกุล : ม.ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี , กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่ , งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ , งานศูนย์คอมพิวเตอร์ , กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ค.บ. (วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา) ( สถาบันราชภัฎจันทรเกษม )

more...