ชื่อ-สกุล : มิสอลิสา แสงเวช

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ , กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม , งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching) , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิชาชีพครู ( มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต )

more...