ชื่อ-สกุล : มิสณัฐชลัยย์ ทวีผล

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ , กลุ่มคณิตศาสตร์ , งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching) , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา )

more...