ชื่อ-สกุล : มิสพรพิมล ปวงนิยม

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ , กลุ่มคณิตศาสตร์ , งานวัดผลและวิจัย , งานสอนเสริม , กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( วิทยาลัยครูจันทรเกษม )

more...