ชื่อ-สกุล : มิสพิรญาณ์ เดชกุล

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ , งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยนเรศวร )

more...