ชื่อ-สกุล : มิสวิไลรัตน์ เวชวิทย์

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มคณิตศาสตร์ , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ )

more...