ชื่อ-สกุล : มิสพรนิภา โพธิวุฒิ

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5 , กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( )

more...