ชื่อ-สกุล : มิสนฤมล ไทยถาวร

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1 , กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. ( สถาบันราชภัฏธนบุรี )

more...